ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Monitoring geospace disturbances through coordinated space-borne and ground-based magnetometer observations