ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Εκδόσεις Ημερολογιακών Στοιχείων

Το ΙΑΑΔΕΤ εκδίδει ετησίως τα Ημερολογιακά Στοιχεία για την Αθήνα. Οι εκδόσεις αυτές χρησιμοποιούνται από Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημοσίου και από Ιδιωτικούς Φορείς.

Εκτάκτως, επιστήμονες του ΙΑΑΔΕΤ προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προετοιμασία στοιχείων και δεδομένων για αστρονομικά φαινόμενα και απαιτούνται για συγκεκριμένες μελέτες, έρευνες, κατασκευές, κ.α. Αποδέκτες τέτοιων υπηρεσιών είναι Ερευνητικά Κέντρα, το Δημόσιο και Ιδιωτικοί Φορείς και ιδιώτες.

Υπεύθυνος για την επιστημονική επιμέλεια και την έκδοση των Ημερολογιακών Αστρονομικών Στοιχείων είναι ο Δρ. Χρήστος Παπαδημητρίου.

sun