ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Radio astronomy from CAB and MDSCC in Madrid: facilities, current status and opportunities