ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σε μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΙΑΑΔΕΤ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛΙΔΕΚ, υποστηρίζοντας Μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υλοποιήσουν έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, ανακοίνωσε τις επιτυχούσες προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.
Η ερευνήτρια του ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ και μέλος της ομάδας ReACT, Δρ. Ελένη Μαρίνου, με την πρότασή της REVEAL – ImpRoving our knowlEdge on formation and eVolution of mixEd-phAse cLouds που κατατέθηκε στην επιστημονική περιοχή Περιβάλλον και Ενέργεια, επιτυγχάνει την χρηματοδότησή της και μάλιστα με 1η κατάταξη στην επιστημονική περιοχή.

ReACT_12_06_2022