ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος “ACRITAS -Προηγμένο Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών για Επιτήρηση Συνόρων – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- ΕΣΠΑ – 11ΣΥΝ-9-1207”.

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΑΑ 1689, 4/11/2013, ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ή Μηχανικός Πληροφορικής ή/και πτυχιούχος θετικών επιστημών, με εξειδίκευση στην Γεω-πληροφορική, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα όπως: (α) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ανάπτυξη εφαρμογών γεω-πληροφορικής, και δημιουργία ολοκληρωμένων σπονδυλωτών γεω-πληροφορικών συστημάτων, (β) γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού όπως ενδεικτικά C, C++, Python, PHP, SQL, Matlab, (γ) γνώση σε χρήση λογισμικών σχεσιακών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα GIS, (δ) γνώση στην διαχείριση και χρήση λειτουργικών συστημάτων UNIX/LINUX, και (ε) χρήση εμπορικών εφαρμογών διαχείρισης χωρικών δεδομένων ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI ή ανάλογων εφαρμογών ανοιχτού κώδικα (PostgreSQL – PostGIS DBMS, GDAL, Quantum GIS). Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Τα βιογραφικά θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 14/12/2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Οι υποψήφιοι που θα προ-επιλεγούν με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, θα κληθούν για συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr ή στο τηλέφωνο 210 8109186.