ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος “ACRITAS -Προηγμένο Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών για Επιτήρηση Συνόρων – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- ΕΣΠΑ – 11ΣΥΝ-9-1207”.

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΑΑ 1689, 4/11/2013, ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Διπλωματούχος μηχανικός πληροφορικής, ή/και επιστήμονας θετικής κατεύθυνσης με εξειδικευμένη γνώση στην επεξεργασία και ανάλυση ηχητικών σημάτων, αναγνώριση προτύπων επί εκπεμπόμενων ηχητικών σημάτων, και συνδυασμένη αξιοποίηση και ταξινόμηση των σημάτων. Αποδεδειγμένη ικανότητα στην ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης σημάτων, και μέσω αυτής στη πιστοποίηση της θέσης και στη ταυτοποίηση της πηγής εκπομπής του σήματος με κατάλληλη αξιοποίηση μεθόδων συσχέτισης. Εμπειρία και ικανότητα στην ανάπτυξη λογισμικού με χρήση εργαλείων όπως Matlab, C, C++, κ.λ.π. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Τα βιογραφικά θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 14/12/2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Οι υποψήφιοι που θα προ-επιλεγούν με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, θα κληθούν για συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr ή στο τηλέφωνο 210 8109186.