ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Μία (1) θέση ειδικού επιστήμονα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : BEYOND.2.E)

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών» («Building capacity for a centre of Excellence for EO – based monitoring of Natural Disasters”) (Ακρώνυμο: BEYOND), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου – Συνεργασία, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης, επί συμβάσει έργου, για ειδικούς επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης κατόχους τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου (MSc, Phd) ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο και η διάρκεια της θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.