ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο «Μελέτη και μοντελοποίηση των ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων στα πλαίσια του διαστημικού καιρού – Ανάπτυξη εργαλείων πρόγνωσης του διαστημικού καιρού». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτορας σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης. Η σύμβαση θα είναι μέγιστης διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.