ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο «Τεχνικές επεξεργασίας υπερφασματικών δεδομένων – ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου συνάρτησης ανάκλασης ακτινοβολίας BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) στην προσομοίωση και διόρθωση φασμάτων ανακλαστικότητας φυσικών οικοσυστημάτων βλάστησης». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτωρ σχολής θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και γνώσεις στην μοντελοποίηση μετάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η σύμβαση θα είναι μέγιστης διάρκειας 18 (δέκα οκτώ) μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.