ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο «Υπολογισμός και παραγωγή χαρτών παραμέτρων σχετιζόμενων με την δασική βιομάζα από δορυφορικά μικροκυματικά δεδομένα για την ακριβέστερη χαρτογράφηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των φυσικών οικοσυστημάτων από δορυφορικά υπερφασματικά δεδομένα». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτορας σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης, και να έχει εμπειρία πληροφορικής και επεξεργασίας εικόνας και σήματος. Η σύμβαση θα είναι μέγιστης διάρκειας 18 (δέκα οκτώ) μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.