ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

CREATION OF A NATIONAL INSTALLATION FOR THE ARCHIVING, CLASSIFICATION AND PROCESSING OF SATELLITE OBSERVATIONS