ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
TRAINING

Ηλιακό σύστημα για δυνατούς λύτες

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα για ηλικίες 7-9 ετών που παρουσιάζει το Ηλιακό Σύστημα σε ενότητες (Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ.) μέσω Power Point. Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας τα παιδιά λύνουν διάφορα quiz (ακροστιχίδες, αντιστοιχίσεις, επιλογή Σ/Λ), συμμετέχοντας ενεργά. Καιρού επιτρέποντος, ακολουθεί νυχτερινή παρατήρηση με το μεγάλο τηλεσκόπιο NEWALL.