ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Nearly aligned magnetic fields and moving emission regions in accreting millisecond pulsars