ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

A study of the contribution of thunderstorms to the Global Electric Circuit using a time-dependent numerical model and a fractal model