ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, μίλησε στους «Πρέσβεις του ΟΗΕ στο κοινό» σχετικά με το πώς η δορυφορική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης υπ’ αρ. 6 για το Νερό!
Ένας από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι η προστασία και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένων των υγροτόπων και των λιμνών. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος δείκτης 6.6.1 παρακολουθεί την αλλαγή στη χωρική έκταση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό με την πάροδο του χρόνου.
Με δεδομένο ότι η βιοποικιλότητα των υγροτόπων και οι οικονομικές δραστηριότητες που στηρίζουν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το χρονικό διάστημα της παρουσίας και της ποσότητας του νερού, η συστηματική παρακολούθηση της υδατικής κάλυψης είναι ουσιώδης για την κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης και της διαχείρισής τους. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου WetMainAreas, το ΕΑΑ, με την επιστημονική συνεργασία της Δρ. Ελένης Φυτώκα (ΕΚΒΥ), ανάπτυξε μία πλατφόρμα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, η οποία αποσκοπεί στην παρακολούθηση του υδατικού καθεστώτος των υγροτόπων της Βαλκανικής-Μεσογείου.
Η εργασία αυτή επιλέχθηκε για να συμπεριληφθεί στη Διεθνή Έκθεση Space4OurPlanet που εξετάζει τον αναπόσπαστο ρόλο που πρέπει να παίξει το Διάστημα στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών 2030. Η έκθεση ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του κόσμου και βρέθηκε και στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Μπορείτε να δείτε την ψηφιακή έκθεση εδώ: https://www.space4ourplanet.org/
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο: https://youtu.be/Zk01ZMAK1SA
Το πρόγραμμα “WetMainAreas” εκπονήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά 85%) και των Εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών (κατά 15%) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B, Balkan-Mediterranean 2014-2020.
Space4OurPlanet_29_11_2022