ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρουσίαση του συστήματος FORSPEF από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος παρουσιάζει το σύστημα FORSPEF (FORecasting Solar Particle Events and Flares) που ανέπτυξε και λειτουργεί η Ομάδα Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας του ΙAAΔΕΤ, στα πλαίσια του προγράμματος “Improvement of Solar Particle Events and Flare Prediction”, ESA Contract No. 4000109641/13/NL/AK. Το σύστημα παρέχει πρόγνωση ηλιακών εκρηκτικών γεγονότων όπως οι ηλιακές εκλάμψεις, με ταυτόχρονη προβολή των εκτιμώμενων χαρακτηριστικών των σχετιζόμενων στεμματικών εκτοξεύσεων μάζας (πιθανότητα εμφάνισης και ταχύτητα), καθώς και τη συνεπακόλουθη πιθανότητα εμφάνισης ηλιακών ενεργητικών σωματιδίων σε 24-ώρη βάση, με ρυθμό ανανέωσης 3 ώρες, για ενεργές περιοχές του Ήλιου. Επιπρόσθετα, το σύστημα παρέχει προγνώσεις ως προς την πιθανότητα εμφάνισης ηλιακών ενεργητικών σωματιδίων καθώς και για τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά αυτών (χρονική διάρκεια, μέγιστη ροή σωματιδίων και χρόνος ανόδου) βασιζόμενο σε δεδομένα ηλιακών εκρηκτικών γεγονότων (εκλάμψεων και στεμματικών εκτοξεύσεων μάζας) πραγματικού χρόνου (near real time), παρέχοντας ολοκληρωμένες προβλέψεις με ρυθμό ανανέωσης 15 – 20 λεπτά. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται εδώ.