ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ομάδα του RethinkAction του ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναπτύσσει μια διατομεακή πλατφόρμα λήψης αποφάσεων προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφορετικών τελικών χρηστών της.

Η πλατφόρμα θα παρέχει ακριβείς και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση προς ελκυστικές λύσεις για μετριασμό και προσαρμογή με αλλαγές στις χρήσεις γης. Το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ παρέχει τα γεωχωρικά δεδομένα (Copernicus, ESA) τα οποία τροφοδοτούν τα μοντέλα της πλατφόρμας και παρουσιάζονται στους τελικούς χρήστες. Στο βίντεο που ακολουθεί η Επιστημονικός Υπεύθυνη του έργου για το Αστεροσκοπείο Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου , απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με τις προκλήσεις αυτής της δουλειάς.
Το έργο RethinkAction χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020-EU.3.5. Στο έργο συνεργάζονται δεκατρείς εταίροι από εννέα χώρες, με διαφορετικά πεδία τεχνογνωσίας όπως κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, πολιτικές για χρήσεις γης, περιβαλλοντικές επιστήμες, ατμοσφαιρικές επιστήμες, Πληροφορική, Παρατήρηση της Γης, Κλιματολογία αλλά και επικοινωνία.
👉Περισσότερες πληροφορίες: https://rethinkaction.eu/