ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αναφορά του United Nations SPIDER στο ΙΑΑΔΕΤ

Το UN SPIDER κάνει αναφορά στις δραστηριότητες του ΕΟ BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ.

Δείτε τη σχετική αναφορά εδώ.