ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και τηλεπισκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) θα διαθέσει μία υποτροφία διάρκειας ενός χρόνου σε εναν υποψήφιο διδάκτορα στον τομέα της παρατηρησιακής Αστροφυσικής, της επιστήμης διαστήματος ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο. Η υποτροφία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2017. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο πρόγραμμα Science Archives Publication System (SAPS) και θα ειναι υπεύθυνος για την εισαγωγή επιστημονικών δεδομένων στο σύστημα, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και στον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που εξάγει το σύστημα από τις δημοσιεύσεις. Απαραίτητη είναι η γνώση της δομής και της οργάνωσης των παρατηρησιακών δεδομένων στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαικής διαστημικής Εταιρείας, (European Space Agency (ESA) science missions) και η εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία τους. Επίσης είναι απαραίτητη η εξοικείωση με την χρήση της βάσης αστρονομικών δημοσιεύσεων Astrophysics Data System (ADS) και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου, Δρ. Α. Ακύλα και Δρ. Ο. Γιαννακή. Η προθεσμία για την υποβολή είναι 24 Μαρτίου 2017. Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν και τα ονόματα δύο συνεργατών που είναι διαθέσιμοι να δώσουν συστατική επιστολή.