ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος “ACRITAS -Προηγμένο Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών για Επιτήρηση Συνόρων – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- ΕΣΠΑ – 11ΣΥΝ-9-1207”.

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΑΑ 1689, 4/11/2013, ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ, ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ UAV.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, ή μηχανικοί πληροφορικής, ή/και γενικώς επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης με πολύ καλή γνώση στην χρήση και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων, με έμφαση σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης ραδιομετρικής και γεωμετρικής συσχέτισης των εικόνων πολλαπλών δεκτών (δορυφορικοί, και εναέριοι δέκτες UAV). Άριστη γνώση των υφιστάμενων μοντέλων γεωμετρικής και ραδιομετρικής συσχέτισης εικόνων Τηλεπισκόπησης της Γης, και αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα στην ανάπτυξη σχετικών λογισμικού με χρήση ειδικών εργαλείων π.χ. Matlab, C++, Python, GDAL, κ.λ.π. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Τα βιογραφικά θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 14/12/2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Οι υποψήφιοι που θα προ-επιλεγούν με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, θα κληθούν για συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr ή στο τηλέφωνο 210 8109186.