ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος “ACRITAS -Προηγμένο Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών για Επιτήρηση Συνόρων – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- ΕΣΠΑ – 11ΣΥΝ-9-1207”.

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΑΑ 1689, 4/11/2013, ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Διπλωματούχος μηχανικός πληροφορικής, ή Τοπογράφος Μηχανικός, ή/και επιστήμονας θετικής κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάλυση εικόνων, και εξαγωγής προτύπων με βάση τα φασματικά, και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων της εικόνας, συσχέτιση και ομαδοποίηση ομοειδών προτύπων, και ταξινόμηση προτύπων-αντικειμένων με διαδικασίες επιβλεπόμενης ή μη επιβλεπόμενης διαδικασίας ταξινόμησης. Εξαγωγή χαρακτηριστικών δομών των εικόνων (δορυφορικές εικόνες ή και εικόνες UAV), σύγκριση και αναγνώριση των αλλαγών του τοπίου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών change detection. Άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα στην ανάπτυξη λογισμικού εξαγωγής προτύπων δομών, συσχέτισης και αναγνώρισης ομοειδών ή και αλλαγών επί των δομών με χρήση εργαλείων όπως Matlab, C, C++, Python, GDAL, κ.λ.π. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Τα βιογραφικά θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 14/12/2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Οι υποψήφιοι που θα προ-επιλεγούν με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, θα κληθούν για συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr ή στο τηλέφωνο 210 8109186.