ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών στο πλαίσιο αναγκών του έργου Sentinels Rolling Archive Operations που υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το απόσπασμα πρακτικού της 1130ης Συνεδρίασης της 26ης Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικών σε θέματα remote sensing για τις ανάγκες τηλεπισκόπησης και πληροφορικής, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions, όπως προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο του έργου (Έγγραφο Αρ. Πρωτ: ΙΑΑΔΕΤ 151, 5/03/2018)». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.