ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΡΙΣΤΕΙΑ-SOLAR2) .

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAΑΔΕΤ) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ηλιακά μικρής-κλίμακας φαινόμενα και ο ρόλος τους στη θέρμανση της ηλιακής ατμόσφαιρας (SOLAR – 4068)», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, του επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ (συνεδρίαση 1080/17.12.2013) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη μηνών. Γιά περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.