ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Swarm Investigation of the Role of High-Frequency (0.1-5 Hz) ULF Waves in Magnetosphere-Ionosphere Coupling