ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
pagana vasiliki
Παγάνα Βασιλική
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Βασιλική Παγάνα έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2010, με εξειδίκευση τα υδραυλικά έργα. Το 2012 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Σήμερα εργάζεται στην υποστήριξη έρευνας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)  σε θέματα που αφορούν την υδρολογική και υδραυλική ανάλυση λεκανών απορροής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση λεκανών απορροής, ανάλυση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων καθώς και χαρτογράφηση πλημμύρας από δορυφορικά δεδομένα.