ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Marinou_Eleni
Μαρίνου Ελένη
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΛΕ
Τηλέφωνο: 2103490961
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Ελένη Μαρίνου (ΕΜ) εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με αντικείμενο την μελέτη της κατακόρυφης κατανομής της ερημικής σκόνης και των πυρήνων παγοποίησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017). Είναι εντεταλμένη ειδικός λειτουργικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAASARS) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΝΟΑ) στην Ελλάδα. Η έρευνά της επικεντρώνεται στον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων, των νεφών και της αλληλεπίδρασής τους, μαζί με τον αντίκτυπό τους στην ακτινοβολία και τη δυναμική της ατμόσφαιρας. Η έρευνά της βασίζεται κυρίως σε παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης (παθητικές και ενεργές τεχνικές τηλεανίχνευσης) και σε συνέργειες με θεωρητικά μοντέλα. Έχει αναπτύξει νέα δορυφορικά προϊόντα και παγκόσμιες κλιματολογίες αερολυμάτων και νεφών, εστιάζοντας στην κατακόρυφη κατανομή των ιδιοτήτων της σκόνης της ερήμου και στη συγκέντρωσής της στη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τεχνικές ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης. Χρησιμοποίησε τα νέα προϊόντα σε ποικίλες μελέτες, όπως κλιματικές μελέτες, μελέτες ακραίων φαινομένων, μελέτες αλληλεπίδρασης αερολυμάτων με νέφη, μελέτες ακτινοβολίας, data assimilation, και αξιολόγηση νέων αναπτύξεων σε κλιματικά μοντέλα και μοντέλα πρόβλεψης καιρού. Επιπλέον, ανέπτυξε νέα δορυφορικά προϊόντα βασισμένα σχετικά με τη συγκέντρωση πυρήνων συμπύκνωσης και παγοποίησης στη Μεσόγειο (χρησιμοποιώντας συνεργιστικά ενεργητικές και παθητικές τεχνικές τηλεπισκόπησης) και τα αξιολόγησε με in situ μετρήσεις από UAVs. Από το 2014 συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή του συστήματος Lidar NOA-PollyXT (κύριος χειριστής έως το 2018, co-PI από το 2020) και συμμετείχε στην ανάπτυξη αλγορίθμων και προϊόντων του δικτύου PollyNET. Εκμεταλλεύτηκε αυτές τις μετρήσεις για τη διερεύνηση των διεργασιών και χαρακτηριστικών των αερολυμάτων και νεφών, σε μελέτες ακτινοβολίας, ανάπτυξη/αξιολόγηση νέων lidar προϊόντων αερολυμάτων, βαθμονόμηση/επικύρωση προϊόντων από δορυφορικές αποστολές, αξιολόγηση μοντέλων, και σε μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων της αφομοίωσης (data assimilation) δεδομένων lidar. Επιπλέον, έχει αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία για την ταξινόμηση Aerosol – Cloud από συνδυασμένες μετρήσεις Lidar – Radar (Lidar – Radar mask) και έχει διερευνήσει τις ιδιότητες των νεφών πάνω από την Μεσόγειο και τον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, καθώς και την επίδραση της σκόνης στη μικροφυσική του νέφους (χρησιμοποιώντας μετρήσεις Cloudnet και CloudSat). Έχει συμμετάσχει σε 17 διεθνή και εθνικά έργα (4 ως PI) και 13 πειραματικές εκστρατείες (3 ως διοργανώτρια και συν-επικεφαλής). Έχει περισσότερες από 55 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 183 πρακτικά συνεδρίων, 16 ομιλίες σε διεθνή συνέδρια και 1 πανεπιστημιακή δημοσίευση μονογραφίας. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ένα h-index 21 και 1722 παραπομπών (σύμφωνα με το ResearcherID). Είναι co-PI της εγκατάστασης τηλεπισκόπησης αερολύματος PANGEA, μέρος των δικτύων AERONET, PollyNET, EARLINET, ACTRIS και GAW. Είναι μέλος των δικτύων inDust, PROBE, HARMONIA και MIRA, και είναι εκλεγμένο μέλος του συμβουλίου του European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET) (2023 – 2027). Έχει επιλεγεί από την ESA για να ηγηθεί την οργάνωση των δραστηριοτήτων βαθμονόμησης και επικύρωσης των προϊόντων νεφών και βροχής της διαστημικής αποστολής EarthCARE , μέσω της οργάνωσης και της ενοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας τηλεπισκόπησης νεφών. Συνοδηγεί τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες αερολυμάτων και νεφών της Ευρωπαικής υποδομής ACTRIS για την αποστολή EarthCARE. Επίσης, συνδιοργανώνει την ESA-NASA-JAXA πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση του “Best Practice Protocol for the validation of Aerosol, Cloud, and Precipitation Profiles” για το CEOS.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυσική της Ατμόσφαιρας με έμφαση στη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών, την μεταξύ τους αλληλεπίδρασης και τον ρόλο τους στην ακτινοβολια και το κλήμα. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης (επίγειες και δορυφορικές παθητικές και ενεργές τεχνικές) σε συνέργειες με μοντέλα, και σε αξιολόγηση δορυφορικών προιόντων.