ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βαρδαξόγλου Παράσχος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο: