ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
sigourou
Σιγούρου Σταυρούλα
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Σταυρούλα Σιγούρου έλαβε το Διπλωμά της από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2013) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Από το 2022 είναι υποψήφια διδάκτορας στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης και εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου. Επιπλέον, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικά με την Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ), ο οποίος είναι ένα Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015) και τέσσερα χρόνια μετά το 2019 έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικά με την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 2014 έως το 2020 απασχολήθηκε ως μηχανικός σε ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες και γραφεία στην Ελλάδα πάνω σε θέματα Κτηματολογίου και τοπογραφικών αποτυπώσεων αλλά κυρίως με έργα διαχείρισης υδάτων και GIS, όπως η ανάπτυξη γεωβάσεων για λεκάνες απορροής και δίκτυα ύδρευσης, μελέτες οριοθέτησης, υδραυλική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης, υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση ρεμάτων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, πρόγνωση πλημμύρας και προστασία από τον πλημμυρικό κίνδυνο. Επί πρόσθετα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών αλλά και της εργασίας της στο ΕΑΑ, έχει συμμετάσχει σε εθνικά και παγκόσμια συνέδρια και ερευνητικά έργα σχετικά με GIS, οικολογική ποιότητα των ρεμάτων με ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, τάσεις σε υδρομετεωρολογικές παραμέτρους χρονοσειρών σε σύγκριση με την αλλαγή στην κάλυψη γης, ανάπτυξη μεθοδολογίας αποφυγής και διαχείρισης θραύσεων αγωγών σε δίκτυο διανομής υδάτων. Από τον Απρίλιο του 2020, η Σταυρούλα εργάζεται σαν επιστημονική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στον τομέα της πρόβλεψης πλημμύρας με έμφαση στην υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση, το GIS, την χαρτογράφηση και την έγκαιρη προειδοποίηση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, GIS για υδρολογικές και υδραυλικές εφαρμογές, μοντέλο βροχής-απορροής, υδραυλική προσομοίωση, ανάλυση χρονοσειρών υδρομετεωρολογικών μεταβλητών, ψηφιακή χαρτογράφηση, περιβαλλοντική μηχανική, διαχείριση λεκάνης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.