ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σέργης Νικόλαος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109171
Γραφείο: