ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δασύρα Καλλιόπη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109171
Γραφείο: