ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

XMMPZCAT and XMMFITCATZ: expanding the scientific potential of serendipitous X-ray surveys