ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The TraNsiTion : Triggers, Nature & Termination of SMBHs activity