ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The Galaxy And Mass Assembly Survey: The Effect of the Group Environment on Star Formation in Spiral Galaxies