ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The Dynamics of Vacuum, gravity and Matter: Phenomenological implications on the cosmological tensions and the fundamental constants