ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Molecular gas winds: what can ALMA teach us about their properties and impact on galaxy evolution