ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Magnetic Reconnection in the Solar Corona