ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

AGN feedback affecting galaxy evolution: evidence from observations of galaxies with radio jets