ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ταύτιση του μοντέλου ημερήσιας πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών με την τελική καμένη έκταση στην πρόσφατη φωτιά του Αγ. Όρους.

Στις 24 Ιουνίου, στην περιοχή Αγ. Ανδρέας του Άγιου Όρους υπήρξε ανάφλεξη σε δύο διαφορετικά σημεία, σύμφωνα με τις εστίες που προσδιορίζει το Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι δύο χάρτες απεικονίζουν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για την ίδια ημέρα σε ολόκληρη την χώρα (μπλε αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο, κόκκινο σε υψηλό), ενώ οι ένθετες εικόνες απεικονίζουν την τελική καμένη έκταση σύμφωνα με το European
Forest Fire Information System, και τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε μεγέθυνση στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα μαζί τις εστίες έναρξης. Υπάρχει ταύτιση μεταξύ του εκτιμώμενου υψηλού κινδύνου και της καμένης έκτασης, ενώ εκτός της πληγείσας περιοχής, στην
Χαλκιδική, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος.
Οι ημερήσιοι χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην Ελληνική Επικράτεια παράγονται από μοντέλο βαθιάς μηχανικής μάθησης που έχει εκπαιδευτεί σε ιστορικά δεδομένα πυρκαγιών. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το ConvLSTM, ένα είδος
επαναλαμβανόμενου νευρωνικού δικτύου που μπορεί να κωδικοποιήσει την επίδραση περιβαντολλογικών παραμέτρων που μεταβάλλονται στον χρόνο και στο χώρο. Στην περίπτωσή μας, το μοντέλο για να κάνει την πρόβλεψη για μια συγκεκριμένη
τοποθεσία, δέχεται ως είσοδο δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα για τις τελευταίες 10 ημέρες, ενώ αξιοποιεί όλη την πληροφορία που βρίσκεται μέσα σε μια ακτίνα 25 χιλιομέτρων από την περιοχή ενδιαφέροντος.
Η πρότυπη υπηρεσία έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο DeepCube H2020 που συντονίζει
το ΕΑΑ. Το 2021 πιλοτικά και το 2022 συστηματικά το Πυροσβεστικό Σώμα λαμβάνει δύο τέτοιους χάρτες ημερησίως που αφορούν τις προβλέψεις για την επόμενη ημέρα.
Η αλγοριθμική προσέγγιση και το σχετικό validation είναι διαθέσιμα στην επιστημονική δημοσίευση της ομάδας: https://arxiv.org/abs/2111.02736
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι διαθέσιμα:
Ο κώδικας και τα μοντέλα είναι διαθέσιμα: https://github.com/Orion-AI-Lab/wildfire_forecasting
DeepCube H2020 29_06_2022_a
DeepCube H2020 29_06_2022_b