ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την επεξεργασία δεδομένων σήματος από επίγειους και δορυφορικούς δέκτες» στο ΙΑΑΔΕΤ του Ε.Α.Α.

link της προκήρυξης: https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A8%CE%99%CE%925%CE%9F%CE…