ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εντόπισαν πυρκαγιά στο Δήμο Χίου – 01 Ιουλίου 2024.

Το γεγονός ανιχνεύθηκε από το σύστημα FireHUB της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στις 11:05 τοπική ώρα.
Ενημερωθείτε σχετικά από τη πλατφόρμα: https://firehub.beyond-eocenter.eu/
Το παρόν σύστημα είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δράσης της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.