ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΑΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΚ&ΠΠ.

Sinodos_07_11_2023_a

Sinodos_07_11_2023_b