ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού από την πυρκαγιά στη Γλυφάδα

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού από την πυρκαγιά στη Γλυφάδα βάση των τρεχουσών ατμοσφαιρικών συνθηκών όπως εκτιμάται από το σύστημα παρακολούθησης της διασποράς του καπνού http://smoke.beyond-eocenter.eu/ και το επιχειρησιακό μοντέλο διασποράς σωματιδίων FLEXPART-WRF του BEYOND/ΕΑΑ Beyond EO Center

Glyfada_04_06_2022