ΑΡΧΙΚΗ Ε.Ε.1 Ε.Ε.2 Ε.Ε.3 Ε.Ε.4 Ε.Ε.5

 

ΠΡΟΤΕΑΣ

Ενότητα Εργασίας 5

Προβολή και Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου


Στόχος κάθε ερευνητικής προσπάθειας είναι η αύξηση της γνώσης σε συγκεκριμένο τομέα. Όμως, για να επωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο από τα ερευνητικά αποτελέσματα, θα πρέπει αυτά να διαχέονται κατά τρόπο απλό και κατανοητό. Συνεπώς, στα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προστεθούν και:
- η αύξηση της εξωστρέφειας του ΙΑΑΔΕΤ και του ΕΑΑ.
- η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ΙΑΑΔΕΤ.
Η Ενότητα Εργασίας 5 αποσκοπεί στην προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με μία σειρά ενεργειών που στοχεύουν:
- στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς το κοινωνικό σύνολο.
- στην ενημέρωση της Πολιτείας για ευρήματα που συμβάλλουν στην προστασία του πολίτη.
- στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.
- στην ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας.
- στην ενημέρωση των τοπικών φορέων των περιοχών υλοποίησης του έργου.