ΑΡΧΙΚΗ Ε.Ε.1 Ε.Ε.2 Ε.Ε.3 Ε.Ε.4 Ε.Ε.5

 

ΠΡΟΤΕΑΣ

Ενότητα Εργασίας 3

Προηγμένες Τεχνικές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για τη Δυναμική Παρατήρηση της ΓηςΚεντρικός στόχος της Ενότητας Εργασίας 3 είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας, το οποίο θα συνδυάζει, κατά το δυνατόν σε πραγματικό χρόνο, επίγεια και δορυφορικά συστήματα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης, συμβάλλοντας στην έγκαιρη και αξιόπιστη ανίχνευση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των φυσικών καταστροφών στο περιβάλλον και τους πολίτες. Το Κέντρο Αριστείας θα αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο του ΙΑΑΔΕΤ ως Εθνικού Κόμβου του προγράμματος GMES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Global Monitoring for Environment and Security), παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης κρίσιμων περιβαλλοντικών γεγονότων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, στο πλαίσιο της ΕΕ3 θα αναπτυχθούν νέες, βελτιωμένες τεχνικές φασματικού διαχωρισμού και ταξινόμησης σήματος για υπερφασματικές εικόνες που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ειδικά προβλήματα, τα οποία εμφανίζονται στις εφαρμογές ενδιαφέροντος που προαναφέρονται.
Κύριοι στόχοι της παρούσας Ενότητας Εργασίας είναι:
• Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Παρατήρησης της Γης.
• Η διακρίβωση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με χρήση των επίγειων σταθμών και η αξιο-ποίηση των παράγωγων δεδομένων του Ινστιτούτου.
• Η περαιτέρω εκμετάλλευση των παρατηρήσεων και πειραματικών δεδομένων που λαμβάνονται από τις μετρητικές διατάξεις του ΙΑΑΔΕΤ.
• Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δημόσιους/ ιδιωτικούς φορείς και το ευρύ κοινό.
• Η δημιουργία ενός Κέντρου (πόλου) Αριστείας εξειδικευμένου σε θέματα ανάλυσης υπερφασματικής απεικόνισης.
• Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του έργου για τη διάθεση δεδομένων και υπηρεσιών που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα.
Τα προσδωκόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης Ενότητας Εργασίας είναι:
• Η προαγωγή της βασικής έρευνας σε θέματα Παρατήρησης της Γης (π.χ. υπερφασματική ανάλυση, ανάκτηση προηγμένων ατμοσφαιρικών προϊόντων από δορυφορικά και επίγεια συστήματα).
• Η προαγωγή της τεχνολογικής αριστείας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων πειραματικών διατάξεων και μεθο-δολογιών ανάκτησης γεωφυσικών παραμέτρων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα παροχής επιχειρησιακών υπηρεσιών σχετικών με φυσικές καταστροφές και διακρίβωσης προϊόντων υφιστάμενων και μελλοντικών δορυφορικών αποστολών.
• Η επικαιροποίηση των δεδομένων της υπάρχουσας βάσης δεδομένων πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων σε εθνική κλίμακα.
• Η συμβολή στη λήψη αποφάσεων/ μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (καύσωνες, πυρκαγιές, ατμοσφαιρικά επεισόδια).
Με την υλοποίηση της ΕΕ3 αναμένεται η παραγωγή νέων και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, και συγκεκριμένα:
• Διακριβωμένα επιχειρησιακά προϊόντα και υπηρεσίες από πρωτογενείς δορυφορικές παρατηρήσεις σε πραγματικό χρόνο με το νέο δέκτη MODIS που αφορούν σε:
- εν εξελίξει δασικές πυρκαγιές και αποτίμηση των καταστροφών,
- παρακολούθηση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και καυσώνων.
- παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα με έμφαση σε ατμοσφαιρικά επεισόδια (π.χ. μεταφορά Σα-χαριανής σκόνης, διασπορά καπνού από πυρκαγιές, ηφαιστειακές εκπομπές).
• Προηγμένες εξειδικευμένες τεχνικές απεικονιστικής φασματοσκοπίας για την αξιοποίηση υπερφασματικών μετρήσεων, με απώτερο στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο τομέα. Οι τεχνικές αυτές θα εφαρμοστούν πιλοτικά στη χωροχρονική παρακολούθηση και αποτύπωση των αλλαγών που παρατηρούνται στη βλάστηση και οφείλονται σε φυσικά ή/ και ανθρωπογενή αίτια.
• Καινοτόμες τεχνικές αναβάθμισης της χωρικής ανάλυσης των θερμικών εικόνων MSG-SEVIRI από 3 Km σε 1 km προκειμένου να αξιοποιηθεί η υψηλή χρονική τους ανάλυση των 15’. Με αυτόν τον τρόπο θα μελετηθεί η ημερήσια διακύμανση της αστικής θερμικής νησίδας, θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Καινοτόμους αλγορίθμους και νέα ατμοσφαιρικά προϊόντα από τη συνεργιστική χρήση επίγειων δεδομένων παθητικής και ενεργής τηλεπισκόπησης του Σταθμού Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης. Η βάση δεδομένων των οπτικών παραμέτρων που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθεί για τη διακρίβωση δορυφορικών δεδομένων MODIS και τη μελέτη κλιματικών μεταβολών.