ΑΡΧΙΚΗ Ε.Ε.1 Ε.Ε.2 Ε.Ε.3 Ε.Ε.4 Ε.Ε.5

 

ΠΡΟΤΕΑΣ

Ενότητα Εργασίας 2

Κέντρο Παρακολούθησης και Πρόγνωσης του Διαστη-μικού ΚαιρούΗ Ενότητα Εργασίας 2 αποσκοπεί στη δημιουργία κέντρου παρακολούθησης και πρόγνωσης του διαστημικού καιρού που θα ενσωματώσει υπάρχουσες και θα αναπτύξει νέες υποδομές για την παρατήρηση του ήλιου, της μαγνητόσφαιρας, της πλασμόσφαιρας, της ανώτερης ατμόσφαιρας και του γεωμαγνητικού πεδίου. Οι υποδομές αφορούν όργανα παρατήρησης (ιονοσφαιρικός πομποδέκτης, μαγνητόμετρα, δέκτες GNSS, και ηλιακό τηλεσκόπιο) και συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας των παρατηρήσεων με βάση φυσικά αλγοριθμικά μοντέλα κατανόησης και πρόγνωσης της δυναμικής του διαστημικού καιρού, καθώς και των επιδράσεών του στο εγγύς διαστημικό περιβάλλον.
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με:
α) τη μελέτη των ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων και τη μοντελοποίηση των επιδράσεων του ηλιακού ανέμου στη μαγνητόσφαιρα, την πλασμόσφαιρα, την ιονόσφαιρα και τη θερμόσφαιρα της Γης.
β) την ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος για την παρακολούθηση και πρόγνωση των επιδράσεων του Διαστημικού Καιρού στις ζώνες ακτινοβολίας, στην ιονόσφαιρα, τη θερμόσφαιρα, την πλασμόσφαιρα και το έδαφος.
Η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας αποσκοπεί επιπλέον στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε χρήστες τεχνολογικών συστημάτων που επηρεάζονται από έντονα και ακραία φαινόμενα του διαστημικού καιρού, όπως συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Σύστημα/ Διαταραχή που προκαλείται από τον Διαστημικό Καιρό Προϊόν Εμβέλεια Υπηρεσίας
HF/ σημαντικές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες συχνότητες επικοινω-νίας – πλήρης αδυναμία επικοινωνίας σε περιόδους παρουσίας σποραδικού στρώματος. Συνεχής παρακολούθηση των μεταβο-λών της ιονόσφαιρας στο ύψος της μέ-γιστης πυκνότητας (foF2, M3000F2, MUF).
Πρόγνωση των μεταβολών των συγ-κεκριμένων παραμέτρων.
Πρόγνωση των συχνοτήτων διάδοσης σε συγκεκριμένα κανάλια. Ευρώπη – μεσαία και μεγάλα πλάτη.
Δορυφόροι LEO-MEO/ απόκλιση από την προκαθορισμένη τροχιά. Συνεχής παρακολούθηση των μεταβο-λών των βασικών θερμοσφαιρικών πα-ραμέτρων και της ολικής και μερικής ηλεκτρονικής πυκνότητας της ιονόσφαιρας. Παγκόσμια κλίμακα.
Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη και παροχή ενός συνόλου προϊόντων και υπηρεσιών, που θα παρέχονται από το Κέντρο, για την πρόγνωση των επιδράσεων του Διαστημικού Καιρού στο εγγύς διαστημικό περιβάλλον, όπως συνοψίζονται παρακάτω:
• Παρακολούθηση της ηλιακής δραστηριότητας και των επιπτώσεών της στην ιονοσφαιρική δραστηριότητα στην περιοχή της Ευρώπης μέσω της παροχής των παρακάτω δεδομένων και προϊόντων:
- Ηλιακές παρατηρήσεις σε πραγματικό χρόνο
- Ηλιακές παρατηρήσεις από μεγάλο αριθμό επίγειων και δορυφορικών παρατηρητηρίων
- Ιονογράμματα από όλους τους ιονοσφαιρικούς σταθμούς του αναβαθμισμένου δικτύου DIAS (14 ιονοσφαιρικοί σταθμοί συνολικά)
- Ημερήσια μεταβολή κρίσιμων ιονοσφαιρικών παραμέτρων foF2, fmin, M(3000)F2 με τη μορφή δυναμικών διαγραμμάτων
- Χάρτες και τεχνικά δελτία αναφοράς της τρέχουσας ιονοσφαιρικής δραστηριότητας πάνω από τον Ευρω-παϊκό χώρο.
• Αναγνώριση και έγκαιρη προειδοποίηση ηλιακών εκρηκτικών γεγονότων
• Προσδιορισμός των συνθηκών της ιονόσφαιρας πάνω από την Ευρώπη σε πραγματικό χρόνο:
- Ημερήσια μεταβολή του ισοδύναμου αριθμού ηλιακών κηλίδων R12eff (effective sunspot number) και του δείκτη ιονοσφαιρικής δραστηριότητας ΔR12eff με τη μορφή δυναμικών διαγραμμάτων.
- Ευρωπαϊκοί χάρτες κρίσιμων ιονοσφαιρικών παραμέτρων [foF2, M(3000)F2, MUF].
- Συνάρτηση μεταβολής της ηλεκτρονικής πυκνότητας με το ύψος μέχρι το επίπεδο της γεωσύγχρονης τροχιάς για όλους τους σταθμούς του δικτύου.
- Τρισδιάστατοι χάρτες της ηλεκτρονικής πυκνότητας για καθορισμένα ύψη μέχρι το επίπεδο της γεωσύγ-χρονης τροχιάς.
• Μακροπρόθεσμες ιονοσφαιρικές προγνώσεις των κρίσιμων συχνοτήτων foF2, M(3000)F2 και MUF για τους ε-πόμενους 3 μήνες.
• Ιονοσφαιρικές προγνώσεις σε τοπική κλίμακα και σε μορφή Ευρωπαϊκών χαρτών για την τιμή της παραμέτρου foF2 για τις επόμενες 24 ώρες.
• Προειδοποιήσεις για επερχόμενες ιονοσφαιρικές διαταραχές πάνω από την Ευρώπη. Οι αναβαθμισμένες υπη-ρεσίες θα βασίζονται στην παρακολούθηση της ηλιακής δραστηριότητας από επίγεια και διαστημικά παρατη-ρητήρια με σκοπό την:
- ανίχνευση ηλιακών εκλάμψεων (π.χ. με παρατηρήσεις από την αποστολή GOES (X-Ray flux alert detection algorithm) και στεμματικών εκτινάξεων μάζας.
- ανίχνευση διαταραχών ηλιακού ανέμου στο κοντινό στη Γη διαστημικό περιβάλλον (π.χ. με παρατηρήσεις από την αποστολή ACE (ACE alert detection algorithm).
• Τρισδιάστατοι χάρτες της ηλεκτρονικής πυκνότητας με το ύψος πάνω από την Ευρώπη – χάρτες TEC (Total electron Content).
• Πυκνότητα της θερμόσφαιρας σε προκαθορισμένες τροχιές δορυφόρων.
• Αναπαραγωγή της βέλτιστης συχνότητας επικοινωνίας στα HF σε συγκεκριμένα κανάλια.
• Παρακολούθηση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο.
• Υπολογισμός του ULF wave index σε πραγματικό χρόνο.
• Έκδοση δελτίου εκδήλωσης γεωμαγνητικά επαγόμενων ρευμάτων για την ελληνική επικράτεια επίσης σε πραγματικό χρόνο