Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή του ΙΑΑΔΕΤ παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

 

H Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή Του Ινστιτούτου για την περίοδο 2015-2018 αποτελείται από τους:

- Δήμητρα Ρηγοπούλου, Καθηγήτρια Αστροφυσικής, Oxford University, UK
- Günther Kohlhammer, Senior Scientist, Directorate of Earth Observation Programmes European Space Agency
- Kirpal Nandra, Director of MPI for Extraterrestrial Physics, Germany
- Jean-Luc Starck, Senior Scientist, CEA/Saclay, France
- Ronald Van der Linden, Director of Royal Obs. of Belgium, Belgium

 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα