Ειδικό Επιστημονικό & Τεχνικό Προσωπικό

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του μόνιμου Ειδικού Επιστημονικού & Τεχνικού Προσωπικού του Ινστιτούτου.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Επιστημονικό Προσωπικό
2108109184
213
pelias@noa.gr
Επιστημονικό Προσωπικό
2108109112
Newall
vk@noa.gr
Επιστημονικό Προσωπικό
2108109110
202
paronis@noa.gr
Τεχνικό Προσωπικό
2108109168
Εργαστήριο
gsal@noa.gr
Τεχνικό Προσωπικό
2108109107
Newall
varsos@noa.gr
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Φεβρουάριος 2019

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα