Αμοιρίδης Βασίλης   Διευθυντής Ερευνών    Τηλέφωνο: 2108109116 Γραφείο: 204 e-mail: vamoir@noa.gr Web: http://apcg.space.noa.gr/index.php?pageNum=1&option=84 Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/G-6769-2012   Σταδιοδρομία 

Ο Βασίλειος Αμοιρίδης είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 1998. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος από το ΑΠΘ (2000), στο οποίο και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη Φυσική της Ατμόσφαιρας. Τον Απρίλιο του 2006 εξελέγη Δόκιμος Ερευνητής (Δ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ τον Δεκέμβριο του 2009 προήχθη στη βαθμίδα του Εντεταλμένου Ερευνητή. Τον Δεκέμβριο του 2013 προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή στο ΙΑΑΔΕΤ όπου από το 2018 υπηρετεί στη βαθμίδα του Διευθυντή Ερευνών.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Φυσική της Ατμόσφαιρας με έμφαση στη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών για τον καθορισμό του κλιματικού τους ρόλου και των επιδράσεών τους στην υγεία και τα οικοσυστήματα. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και χρήση τεχνικών ενεργής και παθητικής τηλεπισκόπησης από επίγειους και δορυφορικούς δέκτες.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα