Θέσεις Εργασίας - 2018

 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με θέμα την υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων

  Το αντικείμενο της θέσης είναι η υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council), καθώς επίσης και από άλλους εθνικούς (π.χ. ΕΛΙΔΕΚ) και ευρωπαϊκούς (π.χ. European Space Agency) φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

  | Δημοσίευση: 09/11/2018 | Προθεσμία Υποβολής: 07/12/2018 |
 2. Θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στην αστροφυσική στο πλαίσιο του έργου ERC-COG “ASSESS”

  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει 1 θέση υποψηφίου διδάκτορα με θέμα τον ρόλο της επεισοδιακής απώλειας μάζας στους αστέρες μεγάλης μάζας, που περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό αστέρων μεγάλης μάζας σε κοντινούς γαλαξίες. Το έργο χρηματοδοτείται από το ERC κι έχει τίτλο “Episodic Mass Loss in Massive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe” (ASSESS). Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) πιέστε εδώ.

  | Δημοσίευση: 01/10/2018 | Προθεσμία Υποβολής: 15/11/2018 |
 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου ερευνητικού προσωπικού επιφορτισμένο με την διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων στον τομέα του Διαστήματος, με κωδικό θέσης ΕΕ2 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου EOPEN που υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται με την έρευνα στην επεξεργασία μεγάλων δορυφορικών δεδομένων, την συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση κάποιων Ευρωπαϊκών έργων, στο συντονισμό της τεχνικής ομάδας εργασίας του έργου, και την προετοιμασία, επιμέλεια και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου. Επίσης, η θέση απαιτεί την άμεση αλληλεπίδραση με τελικούς χρήστες και οργανισμούς-εταίρους, συνεπώς δεξιότητες στην παρουσίαση και τη διαπροσωπική επικοινωνία είναι σημαντικές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

  | Δημοσίευση: 08/06/2018 | Προθεσμία Υποβολής: 25/06/2018 |
 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού ειδικού διαχείρισης έργων με κωδικό θέσης ΔΕ1 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου EOPEN που υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται με την υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος. Παράλληλα το αντικείμενο αφορά σε διαχείριση προσωπικού, γραμματειακή υποστήριξη, οικονομικό σχεδιασμό προτάσεων, οργάνωση ταξιδιών και συνεδρίων κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

  | Δημοσίευση: 08/06/2018 | Προθεσμία Υποβολής: 25/06/2018 |
 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών στο πλαίσιο αναγκών του έργου Sentinels Rolling Archive Operations που υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Το απόσπασμα πρακτικού της 1130ης Συνεδρίασης της 26ης Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικών σε θέματα remote sensing για τις ανάγκες τηλεπισκόπησης και πληροφορικής, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions, όπως προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο του έργου (Έγγραφο Αρ. Πρωτ: ΙΑΑΔΕΤ 151, 5/03/2018)». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

  | Δημοσίευση: 23/03/2018 |
 6. Θέσεις συνεργατών στο πλαίσιο αναγκών των έργων GEO CRADLE, RECAP, MARINE EO, NEXTGEOSS, EMS, EXCELSIOR, EOPEN, EFFIS και Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions

  Το απόσπασμα πρακτικού της 1130ης Συνεδρίασης της 26ης Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικών σε θέματα remote sensing και γεωπληροφορικής για τις ανάγκες τηλεπισκόπησης και πληροφορικής, στα πλαίσια των ερευνητικών έργων GEO CRADLE, RECAP, MARINE EO, NEXTGEOSS, EMS, EXCELSIOR, EOPEN, EFFIS και Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions, όπως προβλέπεται στα τεχνικά δελτία των έργων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου με Ε.Υ. τον Ερευνητή Α΄ΙΑΑΔΕΤ , Χ. Κοντοέ (Έγγραφο αριθ. πρωτ. 2844/20-10-2017)» εδώ.

  | Δημοσίευση: 17/01/2018 | Προθεσμία Υποβολής: 15/02/2018 |
 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών στο πλαίσιο αναγκών του έργου Sentinels Rolling Archive Operations

  Το απόσπασμα πρακτικού της 1130ης Συνεδρίασης της 26ης Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικών σε θέματα remote sensing για τις ανάγκες τηλεπισκόπησης και πληροφορικής, στα πλαίσια των ερευνητικών έργων GEO CRADLE, RECAP, MARINE EO, NEXTGEOSS, EMS, EXCELSIOR, EOPEN, EFFIS και Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions, όπως προβλέπεται στα τεχνικά δελτία των έργων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου με Ε.Υ. τον Ερευνητή Α΄ΙΑΑΔΕΤ , Χ. Κοντοέ (Έγγραφο αριθ. πρωτ. 2844/20-10-2017)» εδώ.

  | Δημοσίευση: 15/01/2018 | Προθεσμία Υποβολής: 15/02/2018 |
 8. Θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών στην αστροφυσική στο πλαίσιο του έργου ERC-COG “ASSESS”

  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει 2-3 θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών με θέμα τον ρόλο της επεισοδιακής απώλειας μάζας στους αστέρες μεγάλης μάζας, που περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό αστέρων μεγάλης μάζας σε κοντινούς γαλαξίες. Το έργο χρηματοδοτείται από το ERC κι έχει τίτλο “Episodic Mass Loss in Massive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe” (ASSESS). Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) πιέστε εδώ.

  | Δημοσίευση: 22/12/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 01/04/2018 |
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

 

Αρχείο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα